GLib.DebugKey.key

DebugKey.key: String (Read)
  

the string